Medzinárodné vedecké konferencie ISM – 24., 25. apríl 2014IMG_6066     V malebnom prostredí v Stropkove sa konali v dňoch 24. a 25. apríla 2014 medzinárodné vedecké konferencie, ktoré organizovala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia so sídlom v Prešove.

 

Išlo konkrétne o deviaty ročník konferencie: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít” a zároveň piaty ročník konferencie “Kvalita života”, ktorých obsahovú štruktúru pripravujú jednotlivé katedry vysokej školy ISM Slovakia v Prešove. Konferencie tvoria dôležitú súčasť vedeckého života akademickej obce. O kvalite konferencií organizovaných vysokou školou ISM svedčí nie len ich história, či publikované výstupy, ale najmä účasť

IMG_6135

špičkových odborníkov a predstaviteľov z ekonomickej i sociálnej oblasti. “Konferencia prináša inovatívne nápady a nové podnety k vedeckej práci” skonštatoval v rámci uvítania rektor VŠMP ISM Slovakia prof. RnDr. Lev Bukovský DrSc. Jednotliví odborníci potom predniesli svoje príspevky k aktuálnemu dianiu v oblasti podnikateľského života a ekonomiky, ako aj v sociálnej oblasti a znovu interpretovali rozličné prístupy k chápaniu kvality života. Objavilo sa množstvo zaujímavých informácií o najnovších ekonomických sociálnych i politických trendoch zameraných najmä na situáciu na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore.

 

 

IMG_6073Rektorka Východoeurópskej slovanskej univerzity v Užhorode pani profesorka Ľudmila Nesuch informovala okrem iného aj o situácii na Ukrajine a boli načrtnuté rôzne vízie ďalšieho rozvoja vzťahov v rámci tohoto priestoru. “Naša ukrajinská delegácia sa tejto medzinárodnej konferencie zúčastňuje po prvý krát. Naša účasť je výsledkom spolupráce, ktorú sme nadviazali s vysokou školou medzinárodného podnikania ISM Slovakia. Konferencia bola organizovaná na mimoriadne vysokej úrovni a zvlášť oceňujeme aktuálnosť a dôležitosť preberaných tém a vysokú úroveň odborníkov, ktorí sa konferencie zúčastnili. To všetko vyvolalo aj veľmi podnetné diskusie a preto verím, že naša spolupráca vo vedeckej oblasti sa bude v budúcnosti ešte viac rozširovať a skvalitňovať.

 

IMG_6128Prof. PaedDr. Milan Schavel, prorektor VŠ Sv.Alžbety z Bratislavy predniesol príspevok týkajúci sa sociálno-ekonomických problémov rodín v súčasnej spoločnosti a perspektív ich riešenia.  ”Výnimočnosť tejto konferencie vidím najmä v tom, že sa začínajú hľadať prieniky medzi ekonomickými a sociálnymi problémami. Integrácia myšlienok ekonomických a sociálnych vied i samotnej etiky a otázky prístupu ku kvalite života boli témy, ktoré zarezonovali a predstavujú rámec toho, čo súčasná spoločnosť potrebuje riešiť. Chcem vyzdvihnúť aj kvalitnú reprezentatívnu vzorku odborníkov ekonómov zo zahraničia zúčastnených na tejto konferencii.

 

IMG_6214Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied predniesol príspevok týkajúci sa otázok premien národného štátu a otázky globálneho vládnutia bez globálnej vlády, po ktorom nasledovala zaujímavá diskusia zúčastnených odborníkov. “Doba v ktorej žijeme je tak prevratná, že mnohé teórie a predstavy, ktoré sa doteraz brali ako definitívne sa veľmi kritickým spôsobom prehodnocujú a jednou z metód ako to robiť najlepšie sú vedecké konferencie, kde sa otvorene analyzujú kritizujú a posudzujú tieto záležitosti a hľadajú sa východiská.

 

 

IMG_6261Prof. Ing, Milan Žák, CSc.,  rektor VŠEM z Prahy pricestoval s príspevkom pod názvom “Krize, adaptace a svoboda” v ktorom analyzoval ekonomické východiská aktuálnej situácie a hovoril najmä o prepojení trhu a morálky, pričom spätne analyzoval korene ekonomickej histórie, ktorých vplyv sa prejavuje aj v dnešnej dobe. “Nebudem hovoriť o svojom referáte, ale práve o diskusii, ktorá po ňom nastala. Z diskusie vyplynula zaujímavá otázka. Dá sa morálka vyučovať na vysokej škole tak ako sa vyučuje etika? V tejto súvislosti chcem poukázať na obrovský dlh, ktorý má dnešná spoločnosť voči ekonómom starších generácií. Je veľká škoda, že sa dejiny ekonomických teórií neučia, pretože v týchto dejinách sú korene celej civilizácie a celého nášho myslenia a pokiaľ nepochopíme to, čo bolo pred nami, ťažko tiež pochopíme to, čo je dnes.

 

IMG_6399Po týchto kľúčových príspevkoch nasledovali ďalšie témy, v rámci ktorých vystúpili v jednotlivých sekciách domáci i zahraniční odborníci. Ako to už vyjadrili účastníci konferencie, často práve v rámci diskusií po týchto príspevkoch boli riešené veľmi podnetným spôsobom aktuálne spoločenské problémy. Rozdielne prístupy, akými na nich nazerajú ekonómovia a vedci z oblasti sociálnych vied vytvorili často priestor pre mimoriadne podnetnú diskusiu. Vysoká úroveň konferencií je niečo čo vnímajú účastníci podujatia a aj preto sa s obľubou na túto pôdu vracajú. Spolupráca pri vedeckej činnosti na konferenciách organizovaných vysokou školu mezinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má preto veľmi sľubnú budúcnosť a výstupy z tejto konferencie nenájdeme iba v oficiálnych publikáciách, ale pretrvávajú aj vo forme spolupráce pri odbornej činnosti medzi jednotlivými zúčastnenými predstaviteľmi a pedagógmi našej školy.

 

 

 

IMG_6463

IMG_6374

IMG_6369

IMG_6357

IMG_6355

IMG_6352

IMG_6327

IMG_6296

IMG_6282

IMG_6274

IMG_6271

IMG_6234

IMG_6206

IMG_6185

IMG_6125

IMG_6122

IMG_6094

IMG_6087

IMG_6083

IMG_6079

 

IMG_6076

IMG_6024