Sociálne služby a poradenstvo


Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul MAGISTER absolventom dennej formy štúdia 2-ročného a externej formy štúdia 2,5-ročného magisterského študijného programu Sociálne služby a poradenstvo v študijnom odbore 3.1.16. Sociálne služby a poradenstvo.

Plánovaný počet prijatých: 80 denná forma štúdia, 80 externá forma štúdia

Poplatok pre dennú formu štúdia bude 650,- Eur za semester (štúdium v trvaní štyroch semestrov).
Podľa platnej legislatívy štúdium v externej forme štúdia bude realizované v piatich semestroch, pričom štyri semestre sú spoplatňované čiastkou 650,- Eur za semester a piaty semester je spoplatňovaný čiastkou 180,- Eur.

 

Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

Ľubica: Štúdium na tomto odbore ma zaujalo z dôvodu širokého uplatnenia sa a možnosti nadviazať na vedomosti z predchádzajúceho štúdia v zdravotníckom odbore a tak rozšíriť svoj obzor do budúcna. Pri sociálnych službách a poradenstve sa využívajú aj širšie príbuzné disciplíny (ekonomické, právne, politologické, sociologické, ošetrovateľské i psychologické) so svojimi poznatkami.

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Sociálne služby a poradenstvo obohateného o problematiku projektového a sociálneho manažmentu a tiež sociálno-právneho a sociálno-finančného poradenstva je pripravený aktívne pôsobiť v oblasti sociálnych služieb a aplikovaného sociálneho poradenstva ako:

- špecializovaný pracovník v štátnej a verejnej správe na národnej úrovni, ako aj v inštitúciách Európskej únie,

- samostatný špecializovaný sociálny poradca v manželskom, rodinnom, kariérovom, azylovom a terapeutickom poradenstve,

- odborník pre problematiku sociálno-právneho a sociálno-finančného poradenstva a tiež pre oblasť probácie a mediácie

- odborný riadiaci pracovník na vyšších stupňoch riadenia v zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb rôzneho typu, personálnych agentúrach, neziskových a mimovládnych organizáciách vykonávajúcich činnosť v sociálnej oblasti a poradenskej činnosti ako aj v sociálno-terapeutických centrách,

- odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

Harmonogram akademického roka

 

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce