Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol


V rámci študijného programu Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol spolu budeme riešiť témy týkajúce sa etických teórií minulosti i dnešnej doby. Rozoberieme napríklad problematiku tzv. Global village, aké sú dopady globalizácie v regióne a vo svete. Budeme riešiť postmodernú dobu i nové ešte aktuálnejšie trendy uvažovania vo svete. V rámci etiky sa zaoberáme aj zodpovednosťou. Ako ju definovať. A ako stanovujeme rebríček hodnôt pre našu civilizáciu. Podrobne sa zaoberáme rôznymi teóriami v rámci public relations. Ako pôsobíme v rámci vzťahov s verejnosťou vo vnútri firmy a ako smerom navonok.
Čo je to teória Agenda Settings? Ako ju vieme využívať v podnikateľskej praxi a kde sú etické hranice? Firemná kultúra predstavuje trend, ktorý je vo svete mimoriadne uznávaný. Čo všetko patrí pod tento pojem, ako uplatňovať firemnú kultúru v našej spoločnosti? K obchodnému protokolu patrí aj umenie diplomacie. Je dôležité poznať jednotlivé detaily v rámci medzinárodných kontaktov. Čo si pod správnym spôsobom správania predstavujeme napríklad v Európe a Ázii. Aká etiketa sa týka všedného dňa a aká slávnostných príležitostí.
Veľké veci sa skladajú z detailov. Dôležitý môže byť napríklad aj prijímací pohovor. Čo je pri ňom podstatné z pohľadu uchádzača, a čo z pohľadu organizátorov pohovoru? Ako si vybrať správnych ľudí a ako získať vytúžené zamestnanie? Riadenie veľkých celkov predstavuje výzvu nie len pre vedu, ale môžeme ho často chápať až ako umenie organizácie. Analyzujeme možné konflikty na pracoviskách, zásady komunikácie, ale aj štýly riadenia. Niekedy je potrebné uplatňovať autoritatívny štýl, niekedy je vhodnejšie použiť demokratický štýl. To všetko sú príklady tém, s ktorými sa budeme stretávať na magisterskom študijnom odbore: ETIKA VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU A OBCHODNÝ PROTOKOL.

Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul MAGISTER absolventom dennej formy štúdia 2-ročného a externej formy štúdia 2,5-ročného magisterského študijného programu Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol v študijnom odbore 2.1.5. Etika.

Plánovaný počet prijatých: 80 denná forma štúdia, 80 externá forma štúdia

 

Výška školného pre všetky ročníky: 650€/semester. Piaty semester je spoplatňovaný čiastkou 180,- Eur.

Prečo študovať tento študijný program? Pretože je:

ATRAKTÍVNY
Prvý a doposiaľ jediný študijný program na Slovensku zameraný na moderné ponímanie komunikácie a vzťahov s verejnosťou, ktorej nedeliteľnou súčasťou sú aj z nej vychádzajúce princípy etikety, protokolu a diplomacie.

KOMPLEXNÝ
Formuje osobnosť v kontexte spájania morálnosti konania človeka a jeho činnosti v podobe obchodovania a obchodného vystupovania.

TRENDOVÝ
Je aktuálnou súčasťou spoločenských potrieb, ktoré vychádzajú z najnovších dokumentov Európskej únie a filozofických základov, na ktorých je založená.

PROFESIONÁLNY
Pri výučbe uplatňujeme poznatky profesionálov a využívame najmodernejšiu techniku a informačno-komunikačné technológie.

Uplatnenie absolventov:

- PR manažér,
- Špecialista na obchodný protokol,
- Etický audítor,
- Tvorca etických kódexov (v súkromnom sektore, v medzinárodných inštitúciách Európskej únie, v ústredných orgánoch štátnej správy, v úradoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, v mimovládnych organizáciách).

 

 

Príloha Veľkosť
Podmienky prijatia uchádzaca na studium.pdf 161.93 KB

 

 

Harmonogram akademického roka

 

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce