Štátne skúšky a záverečné práce


Štátne skúšky

Na každú časť ŠZS je potrebné sa prihlásiť v súlade so Študijným poriadkom VŠMP ISM Slovakia v Prešove, najneskôr jeden mesiac pred konaním ŠZS. Prihlasovanie na ŠZS sa uskutočňuje prostredníctvom AISu.

 

 

Tézy k štátnym skúškam

 

Príloha Veľkosť
Tezy k statnej zaverecnej skuske z CJ.pdf 269.17 KB
Tezy k statnej zaverecnej skuske EVVaOP(Mgr).pdf 100.43 KB
Tézy k statnej zaverecnej skuske HPE.pdf 453.79 KB
Tezy k statnej zaverecnej skuske MPvOS.pdf 83.46 KB
Tezy k statnej zaverecnej skuske SSaP .pdf 222.62 KB
Tezy k statnej zaverecnej skuske SSaP (Mgr).pdf 206.15 KB

Záverečné práce

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je súčasťou vysokoškolského štúdia na každom stupni a podľa každého študijného programu, záverečná práca. Jej obhajoba je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vydal smernicu, ktorou upravuje postup pri písaní a odovzdávaní záverečných prác. Smernica, ktorá sa spolu s prílohami nachádza v prílohách je platná a záväzná pre všetkých študentov a vedúcich záverečných prác na VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Postup prihlasovania na ZP v AISe:

  1. Kliknúť na “Evidencia štúdia”
  2. Kliknúť na “Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky”
  3. Otvorí sa nové okno, kde treba kliknúť na záložku “Záverečné práce”
  4. Kliknutím na zelené plus sa zobrazí ďalšie okno, kde si študent môže buď zobraziť všetky práce kliknutím na potvrdzujúcu šípku vpravo v strede, alebo si môže v kolónke “Vedúci” zvoliť práce, ktoré vypísal konkrétny pedagóg a potom potvrdiť šípkou vpravo v strede
  5. Na zvolenú prácu treba kliknúť (zafarbí sa na modro) a výber potvrdiť zeleným tlačidlom vľavo hore

Licenčná zmluva.rtf67.0 KB

Príloha Veľkosť
Obal ZP.docx 13.26 KB
Titulny list ZP.docx 13.52 KB
Abstrakt ZP (1).docx 13.4 KB
Pokyny k prezentacii.doc 60.0 KB
Pokyny pre študentov s externymi veducimi.doc 28.0 KB
Povinnosti študenta pri odovzdávaní zp.doc 33.0 KB
Píšeme záverečnú prácu – najčastejšie chyby – príručka pre študentov.pdf 470.00 KB
List konzultácií.doc 63.49 KB
Vzor-Žiadosť o predlženie lehoty sprístupnenia ZP.doc 27.65 KB
Pre školiteľov a oponentov-Licenčná zmluva o použití posudku k záverečnej práci.doc 163.71 KB

 

Nový portál Informačná a mediálna gramotnosť. Portál je prístupný pre širokú
odbornú i laickú verejnosť na adrese http://midas.uniba.sk.

 
Nový manuál pre vkladanie záverečných prác do AiSu nájdete tu:
VKLADANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC DO AiSu.PDF