Orgány VŠ


Správna rada
Zloženie správnej rady VŠMP ISM Slovakia.
Vedecká rada
Zloženie vedeckej rady.
Rokovací poriadok vedeckej rady.
Zasadnutia vedeckej rady a jej uznesenia.
Akademický senát
Zloženie akademického senátu.
Zásady volieb do akademického senátu.
Zasadnutia a uznesenia akademického senátu.
Správy o činnosti akademického senátu.
Disciplinárna komisia
Zloženie disciplinárnej komisie.
Disciplinárny poriadok.
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie.