Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní


Jediná možnosť ekonomického inžinierskeho štúdia v Prešovskom kraji so zameraním na Ekonomiku a manažment v obchodnom podnikaní.

 

štandardná dĺžka štúdia :      denné štúdium 2 roky     externé štúdium 2,5 roka

Poplatok za štúdium 700 € / semester

 

Predmety študijného programu

Controling

Projektový manažment

Finančný manažment

Komerčný marketing

Tímový projekt
Manažérska komunikácia v cudzom jazyku  AJ/NJ/RJ

Strategický manažment

Medzinárodný manažment a podnikanie

Kreatívna ekonomika a podnikanie

Odbytové stratégie

Diplomový projekt

Manažment kvality

Organizácia manažérskej práce
Finančná analýza a finančné plánovanie
Podnikateľské riziko
Procesný manažment
Diplomový seminár

Komunikačné techniky v manažmente

Ekonomika a podnikanie v službách cestovného ruchu

Odborná prax

Vybrané kapitoly z pracovného práva

Odborná prax

Manažérska etika
Riadenie ľudských zdrojov
Stimulačné systémy zamestnancov podniku
Spoločenská zodpovednosť podniku

 

 

 

 

 

 

 

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku dokáže analyzovať zložité ekonomické vzťahy vo firemných procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokáže pracovať so zložitými informačnými systémami, preukazuje vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie.  Dokáže organizovať prácu v tíme, realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania, rozvíjať a zvládnuť manažérsku komunikáciu v cudzom jazyku.

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, ktoré ho oprávňuje používať titul INŽINIER, v skratke Ing.

 

 

Harmonogram akademického roka

 

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce