Grantové projekty


Grantové projekty zahraničných a medzinárodných grantových agentúr


Prehľad projektov od roku 2016

Medzinárodné projekty (Katedra spoločenských vied)

 

1. IG-KSV-01/2016/2.1.5

Etické a sociálne konzekvencie vybraných problémov prírodných vied.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marián Ambrozy.

2.400 Є.

01/2016-12/2020

 

2. IG-KSV-ET-03/2016-2.1.5

Filozofia – dominantná časť občianskej náuky na gymnáziu v SR cez prizmu didaktiky v etickom kontexte.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marián Ambrozy.

1.900 Є.

01/2016-12/2020

 

3. IG-KSV-ET-06/2016/2.1.5

Súčasná filozofia XX. stoočia.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

2.400 Є.

01/2016-12/2020

 

 

Domáce projekty (Katedra spoločenských vied)

 

1. IG-KSV-ET-02/2016/2.1.5

Etické pohľady na kvalitu života človeka a spoločnosti.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

9.200 Є.

01/2016-12/2020

 

2. IG-KSV-SS-01/2016/3.1.16

Sociálne pohľady na kvalitu života človeka a spoločnosti.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

9.300 Є.

01/2016-12/2020

 

3. IG-KSV-ET-04/2016/2.1.5

Aplikovaná etika vo vybraných profesiách.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.300 Є.

01/2016-12/2020

 

4. IG-KSV-ET-05/2016/2.1.5

Úvod do súčasnej filozofie.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.500 Є.

01/2016-12/2017

 

5. IG-KSV-ET-07/2016/2.1.5

Pluralizmus kultúr ako alternatíva multikulturalizmu.

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

500 Є.

01/2016-12/2017

 

Medzinárodné projekty (Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu)

 

1. IG-KEMM-04/2015/3.3.9

Analýza vybraných sociálno-ekonomických aspektov a ich vplyv na podnikateľské aktivity. (Analysisof selected socio-economic aspects and their impact on entrepreneurial activities)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Hvizdová, Ph.D.

4.800 Є.

09/2015-12/2019

 

2. IG-KEMM- 01/2017/3.3.9

Analýza podnikateľských trendov v meniacej sa Európe. (Business trend analysis a changing Europe)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Hvizdová, Ph.D.

6.500 Є.

09/2017-12/2020

 

3. UA/SK.KMB-ISM-01-17

Komparácia podmienok pre podnikanie na Ukrajine a v Európskej únii v kontexte samosprávnych kompetencií.

zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

9000 €.

01/2017-01/2018.

 

4. UA/SK.KMB-ISM-02-17

Harmonizácia podmienok pre podnikanie na Ukrajine a v Európskej únii v kontexte samosprávnych kompetencií.

Zodpovedná riešiteľka: doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

9000 €.

06/2017-06/2018.

 

5. PL/SK. NSB-ISM-01-17

Význam spoločensky zodpovedného podnikania pre progres obchodných spoločností. Zodpovedná riešiteľka: Ing. Iveta Sedláková, PhD.

1200 €.

11/2017-01/2019.

Domáce projekty (Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu)

 

1. IG-KEMM-03/2015/3.3.9

Zmeny medzinárodného ekonomického prostredia a ich vplyv na medzinárodné podnikanie firiem na Slovensku.

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Vološin, PhD.

4.400 Є.

01/2016-12/2016

 

2. IG-KEMM-01/2016/3.3.9

Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Viera Mokrišová, MBA.

21.500 Є.

01/2016-12/2020

 

Prehľad projektov  financovaných v hodnotenom období  (2010-2015) na VŠMP ISM Slovakia v Prešove – 2 Humanitné vedy                                                                                         

 

Domáce

 

Projekty Inštitucionálnych grantov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

          

 

Por. č.

 

Kód projektu

 

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Suma získaných fin. prostriedkov

Doba riešenia projektu

1.

IG-KSV-01/10-3.2.16/3.3.9

Eticko-spirituálne aspekty kvality života

Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

2.600 €

2010

2.

IG-KSV-01/2009-2.1.5

Vzájomné prieniky práva a ekonomiky v kontexte etiky a etikety

Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

550 €

2010-2011

3.

IG-KSV-04/2010-2.1.5

Kontradiktórne etické trendy v súčasnosti a spôsob ich riešenia.

Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.250 €

2010-2011

4.

IG-KSV-04/2011-2.1.5

Človek vo svete kultúry

Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

1.250 € / 1.300 €

2011-2012

5.

IG-KSV-01/2011-2.1.5

Kvalita života v kontexte sociálnych služieb a poradenstva

Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

5.000 €

2011

6.

IG-KSV-05/2011-2.1.5

Podnikateľská etika a spoločensky zodpovedné podnikania

Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.

2.800 €

2011

7.

IG-KSV.01/2013-2.1.5

Podpora medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Miedzynarodowe Studia Humanisticzne: Spoleczenstwo i edukacja.

Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

1.500 €

2013

8.

IG-KSV-01/2014-2.1.5

Analýza vybraných problémov z dejín etického myslenia

Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

1.400 €

2014-2015

9.

IG-KSV-02/2014-2.1.5

Teoretické skúmanie politického systému

Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

2.700 €

2015

10.

IG-KSV-02/2014-2.1.5

Fenomén kvality života v etickom kontexte

Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

1.300 € / 1.350 €

2014-2015

 

 

Zahraničné

 

Projekty medzinárodnej Grantovej agentúry: Międzynarodowa Fundacja Scientia, Ars, Educatio. Krakow, Poľsko.

 

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

B.02/SAE/08 

Komunikacja marketingowa pozarządowych organizacji

Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.

810 €

2009 – 2010

2.

B.03/SAE/08 

Wybrane problemy etyczne związane ze świadczeniem usług społecznych przez podmioty przedsiębiorcze

Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

670 €

2009 – 2010

3.

B.05/SAE/09

Etyka v protokole handlowym

Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

2.500 €

2010

 

Projekty Grantovej agentúry:  European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

 

 

Por. č.

 

Kód projektu

 

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

 

1.

EEIG-EU/P-Kr/09.13/08

Corruption et le clientelisme dans un environment entrepreneurial. (Korupcia a klientelizmus v podnikateľskom prostredí)

Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

2.800 €/2.800 €

2009 -2010- 2011

 

 

Prehľad projektov  financovaných v hodnotenom období  (2010-2015) na VŠMP ISM Slovakia v Prešove – 6 Spoločenské a behaviorálne vedy

   

Domáce

 

Projekty Inštitucionálnych grantov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

          

 

Por. č.

 

Kód projektu

 

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Suma získaných fin. prostriedkov

Doba riešenia projektu

1.

IG-KSV-01/10-3.2.16/3.3.9

Sociálno-ekonomické aspekty kvality života

Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

2.600 €

2010

2.

IG-KSV-05/2010-3. 1. 16

Základy sociálnej práce

PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

1.300 €

2011

3.

IG-KSV-01/2011-3. 1. 16

Kvalita života v kontexte sociálnych služieb a poradenstva

Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

5.000 €

2011

4.

IG-KSV-03/2011- 3. 1. 16

Sociálna komunikácia

PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

400 €

2011

5.

IG-KSV -02/2011-3. 1. 16

Sociálna patológia

PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

500 €

2011

6.

IG-KSV-05/2011-3.1.16

Multilaterálne aspekty života spoločnosti

PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

1.300 €

2011

7.

IG-KSV-01/2013-3. 1. 16

Kvalita života v sociálnych, etických a estetických dimenziách

Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

1.500 €

2013

8.

IG-KSV-02/2012-3.1.16

Fenomén kvality života v sociálnom kontexte

Doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

1300 € / 1350 €

2014-2015

9.

IG-KSV-01/2014-3.1.16

Spoločenstvo-stav a smery rozvoja vo svetle regionálnych podmienok

PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD.

1.500 €

2014

 

 

 

Zahraničné

 

Projekty Grantovej agentúry:  European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

 

Por. č.

 

Kód projektu

 

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

 

1.

EEIG-EU/P-Kr/09.12/08

Consulting et supervision sociale comme une des méthodes de detection du progres de la qualite des service sociales

PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

2.500 € / 2.500 €

2009-2010-2011

 

 

 

Projekty Grantovej agentúry: Międzynarodowa Fundacja Scientia, Ars, Educatio. Krakow, Poľsko.

 

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

B.01/SAE/08 

Analiza miejsca usług społecznych z akcentem na współczesną politykę społeczną na Słowacji. 

doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

1.670 €

2009-2010

2.

B.04/SAE/09

Zaradzanie uslug spolecznych

Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.

3.700 €

2010

3.

SAE/G-9/2011

Leksykon osobistości pracy socjalnej.

PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

3.800 € / 3.800 €

2012 – 2013

 

 

 

 

Projekty Grantovej agentúry: Washington D.C. Corporation. Cheryl a. Lewis corporate Agents.

 

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

 

WDCS/ USA-08/01.11/01

Development of communication skills in the carrer of the social marketing consultant.

Doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.

4.168 € / 4.168 €

2009-2010-2011

 

 

Prehľad projektov  financovaných v hodnotenom období  (2010-2015) na VŠMP ISM Slovakia v Prešove  -  8 Ekonómia a manažment

Domáce

 

Projekty Inštitucionálnych grantov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

          

 

Por. č.

 

Kód projektu

 

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Suma získaných fin. prostriedkov

Doba riešenia projektu

1.

IG-KEMM- 01/2011-3.3.9

Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít

Doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.

7.700 €

2011

2.

IG-KEMM-01/2012-3.3.9

Externé a interné faktory ovplyvňujúce podnikateľské aktivity

Ing. Iveta Sedláková

400 € / 600 €

2013-2014

3.

IG-KEMM-01/2013-3.3.9.

Využitie vybraných marketingových nástrojov a koncepcií v podnikateľskej praxi

Ing. Eva Hvizdová, PhD.

1.500 €

2013

4.

IG-KEMM-02/2013-3.3.9.

Skúmanie faktorov ov plyvňujúcich  tvorbu a rozvoj podnikateľského prostredia

PhDr. Viera Mokrišová

2.500 € / 2.600 €

2014-2015

5.

IG-KEMM-01/2015-3.3.9.

Rozvoj marketingového manažmentu neziskových organizácií v Európskom kontexte

Ing. Eva Hvizdová, PhD.

4.000 €

2015

6.

IG-KEMM-02/2015-3.3.9.

Bariéry a riziká v podnikaní malých a stredných podnikov

Ing. Iveta Sedláková

800 € / 1.200 €

2015-2016-2017

7.

IG-KEMM-05/2015-3.3.9

Podpora vedecko-výskumnej činnosti VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Vedecký recenzovaný časopis Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí.

Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, CSc.

660 €

2015-2019

 

Projekty Grantovej agentúry KEGA (MŠVVŠ SR)

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

 

3/6127/08

Finančné riziká podnikania

doc. Ing. Vojtech Spáčil, CSc.

Financované zo zdrojov VŠMP ISM Slovakia 11.500

2008 – 2010

Projekty získané pre VŠMP ISM z externých zdrojov: Karpatský Euroregión Slovensko-Sever.

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

 

PL-SK/PO/IPP/I/090

 

Cezhraničná turistika – zorganizujme to spolu!

 Ing. Eva Hvizdová, PhD.

13.800 €

2010

 

Projekty získané pre VŠMP ISM z externých zdrojov: Sieť miest karpatského Euroregiónu

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

 

WTSL.02.03.00-18-018/08

Sieť miest Karpatského Euroregiónu

 Ing. Eva Hvizdová, PhD.

18.850 €

2010

 

 

 

 

 

 

 

Zahraničné

 

Projekty Grantovej agentúry:  European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry. Brusel, Belgicko

 

Por. č.

 

Kód projektu

 

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

 

1.

EEIG-EU/P-Kr/09.14/08

Le develompement de l´environment entrepreneurial dans les pays de Visegrad apres l´annee 2000 et ses perspectives (Vývoj podnikateľského prostredia v krajinách V4 po roku 2000 a jeho perspektívy)

prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.

7.000 €

2009 – 2010

 

Projekty Grantovej agentúry: Washington D.C. Corporation. Cheryl a. Lewis corporate Agents.

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

 

WDCS/ USA-08/01.12/02

Position and particularities of the business services development in the region of Eastern Slovakia

Doc. Ing. Martin Vološin, PhD.

2.770 €

2009-2010

2.

WDCC-USA/02.11/02

Podnikanie nových ekonomických a sociálnych podmienkach.

Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

7.800 €/6.900 €/7.300 €

2012-2013-2014

 

Projekty získané pre VŠMP ISM z externých zdrojov: Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie

 

Por. č.

 

Kód projektu

Názov projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Suma získaných finančných

prostriedkov

Doba riešenia      projektu

1.

 

 

Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu

Ing. Renáta Madzinová, PhD.

Za ISM Slovakia.

7.050 €

2011