Prijímacie konanie


Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.
- Uchádzači o MBA štúdium musia mať ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Termin podania prihlášky:
prvé kolo: do 31. marca 2020
druhé kolo: do 30. júna 2020
tretie kolo: do 31. augusta 2020

Poplatok za prijímacie konanie: 40,00 EUR
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

 

Adresa na podanie prihlášky:

Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 Prešov

 

Príloha Veľkosť
prihlaska na prvy stupen vysokoskolskeho studia.pdf 129.85 KB
prihlaska na druhy stupen vysokoskolskeho studia.pdf 224.12 KB
Podmienky prijatia uchádzača na druhy stupen vysokoskolskeho studia.pdf 356.6 KB
Základné informácie o prijímacom konaní.pdf 165.25 KB