Dokumenty a legislatíva


Organizačný poriadok

Organizačný Poriadok ISM

Študijný poriadok

Studijný poriadok.pdf

Smernica 5 / 2014 – Pokyny k vykonavaniu odbornej praxe.pdf

Pokyny k vykonávaniu odbornej praxe.pdf
Zoznam zariadení.xls – zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Zoznam subjektov.doc – zoznam subjektov, s ktorými má VŠMP ISM Slovakia v Prešove podpísanú dohodu o spolupráci týkajúcu sa praxe študentov.

Smernica o určení školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Urcenie skolneho SK.pdf
Dodatok 1.jpeg
Dodatok 2.jpeg

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

1 2018 Smernica zaverecne prace.pdf

Štipendijný poriadok

Stipendijny_poriadok.pdf

Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

VnutornySystemKvality.pdf

2/2018 Smernica o určení kontaktných hodín

2/2018 Smernica o určení kontaktných hodín.pdf

SMERNICA č.4 /2015 K ZAVEDENIU JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VZNIKU REGISTROVANÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRAZU…

Registrovany_Skolsky_uraz.pdf

SMERNICA č. 2/2015 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami…

Smernica 2/2015 Specificke Potreby.pdf

Oznámenie rektora č. 1 – Úprava výpožičnej doby

Uprava vypoz doby VSMP.tif

Rokovací poriadok Vedeckej rady VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Rokovací poriadok VR VSMP.pdf

Smernica o rigoróznej skúške na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Smernica o rigoroznej skuske na VSMP ISM Slovakia v Presove.pdf

SMERNICA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI A ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

Smernica_SVOC_SVK.pdf

Zásady administratívneho riadenia vedeckovýskumných grantových projektov na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Zasady riadenia grantovych projektov.pdf

Štatút vysokej školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 3 a § 103 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaregistrovalo Štatút Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove dňa 21. novembra 2008.

Štatút VŠMP ISM Slovakia v Prešove.pdf

Zásady výberového konania

.
Zásady výberového konania VŠMP ISM Slovakia v Prešove.pdf

 

Dlhodobý zámer školy 2011-2016.doc

Aktualizácia dlhodobého zámeru školy na rok 2016.pdf

SMERNICA č. 2/2012

Smernica rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove o metodike zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania (metodhs.pdf)

Akademický senát:

Rokovací poriadok Akademického senátu.pdf
Zásady volieb do Akademického senátu.pdf

Interný predpis č.1/2012

Interný predpis pre systém priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na VŠMP ISM Slovakia v Prešove (intpriebezkv.pdf)

Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2009.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 tabuľky.xls

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 tabuľky.xls