Sociálna práca


ŠTUDIJNÝ ODBOR 33 SOCIÁLNA PRÁCA
Študijný odbor Sociálna práca zo Sústavy študijných odborov stanovených Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. l Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. l Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Sociálna práca je akademická disciplína a profesia, ktorá reflektuje vzťah človeka a jeho okolia a úsilie jednotlivcov, rodín, skupín alebo komunít zlepšiť svoje sociálne fungovanie a celkovú situáciu. Podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj posilňovanie schopností jednotlivca v jeho samostatnom sociálnom fungovaní. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce, teórie, metódy a formy sociálnej práce, cieľové skupiny sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky, sociálne zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia ťažko zdravotne postihnutých, služby zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania, supervízia v sociálnej práci, manažment a projektovanie v sociálnej práci a metodológia výskumu v sociálnej práci.

 

Podanie prihlášky na rigorózne konanie:
Uchádzač o rigoróznu skúšku podá žiadosť a prihlášku na rigoróznu skúšku spolu s prílohami uvedenými v prihláške. V prihláške uchádzač uvedie, o ktorý termín má záujem (k niektorému z dvoch termínov v kalendárnom roku – jarný a jesenný termín)

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, sekretariát rektora, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
Tel.: 051/7581798, e-mail: sekretariatrektora@ismpo.sk

Poplatok za rigorózne konanie:

Poplatok za rigorózne konanie (výber zo Smernice 7/2016) :

100,-  Eur (Podanie prihlášky na rigorózne konanie)

550,- Eur (Rigorózne konanie)

100,- Eur (Vydanie diplomu o priznaní titulu PhDr.)

25,- Eur (Slávnostná promócia)

150 ,- Eur (Poplatok za zmenu termínu rigorózneho konania)

Platobný styk:
Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet: 0502611848 / 0900
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Akreditované rigorózne konania
VŠMP ISM Slovakia v Prešove má právo uskutočňovať rigorózne konanie, obhajovať rigorózne práce a udeľovať akademický titul PhDr. vo všetkých akreditovaných študijných programoch magisterského štúdia.
Podmienky na prihlásenie na rigorózne konanie sú:
- ukončené magisterské štúdium v danom alebo v príbuznom študijnom programe

 

Žiadosť a prihláška na rigorózne konanie

Príloha Veľkosť
Ziadost RS.docx 43 KB
Prihlaska RS.docx 45.5 KB

 

Smernica o rigoróznej skúške

Príloha Veľkosť
Smernica o rigoroznej skuske na VSMP ISM Slovakia v Presove.pdf 405.54 KB

Smernica o náležitostiach záverečných prác

Príloha Veľkosť
1 2018 Smernica zaverecne prace.pdf 434.29 KB
Licenčná zmluva.rtf 94.28 KB