Vyučujúci


marian_ambrozyPhDr. Marián Ambrózy, PhD. (ambrozy@ismpo.sk)

„Vždy som si obľúbil to, čo robiť musím a nielen to, čo by som chcel. Ak prestáva existovať rozdiel medzi prácou a zábavou, prácou a osobným záujmom, vtedy sa život stáva radosťou a má zmysel“

/Anton Blažej/

Hoci niektorí filozofi vidia medzi vedou a filozofiou neprekonateľnú priepasť, treba sa usilovať o ich kooperáciu pri zachovaní bytostnej profesionálnej diferenciácie. Oživenie metafyziky skrze analytickú filozofiu nesmie byť sektárskym uzatváraním do siete pojmov, metód a problematických štruktúr, predovšetkým bez dialógu s fenomenológiou. Philosophia perennis, nevnímaná už europocentricky, má reflektovať výsledky vedy, veda by mala rešpektovať vyjadrenia filozofie, na ktoré sama nemá kompetencie. Uvedený pokus o symbiózu v zmysle postupu v poznaní by mal byť vovádzaný do kurikula vyučovania, v súlade s poznatkami pedagogiky a didaktiky i za využitia alternatívnych pedagogických a didaktických metód, avšak v príkrom rozpore s nezmyselnými experimentmi o radikálne školské reformy. Vzdelávanie by malo byť postavené na overených predpokladoch a nemalo by byť priestorom na hazardné experimenty nedoukov s politickým vplyvom.

Marián Ambrozy je absolventom gymnázia v Rimavskej Sobote, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Dizertačnú prácu z filozofickej evaluácie fyziky obhájil pod vedením Júliusa Krempaského. Zaoberá sa filozofiou prírodných vied, vybranými otázkami filozofie Martina Heideggera a didaktikou filozofie. Pracoval na viacerých vysokých a stredných školách. Prednášal na mnohých domácich i zahraničných vedeckých konferenciách (Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko, Taliansko, Turecko, Irán, Chile).


lev_bukovskyprof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (lev.bukovsky@upjs.sk)

Po štúdiu matematiky na Prírodovedeckej fakulte Komenského univerzity v Bratislave, v rokoch 1961 až 1965 pracoval v Matematickom ústave Československej akadémie vied v Prahe. Od roku 1965 do roku 2010 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, od roku 1984 ako profesor matematiky. Od roku 2011 pôsobí na UPJŠ ako profesor emeritus. Hodnosť Doktora vied získal v roku 1983 na Karlovej univerzite v Prahe. Vedecký výskum bol zameraný na matematickú teóriu nekonečna a jej aplikácie v iných matematických disciplínach. Je autorom alebo spoluautorom viac ako päťdesiatich  vedeckých prác, štyroch monografií a jednej vysokoškolskej učebnice. Posledná monografia The Structure of the Real Line bola vydaná v nakladateľstve Springer — Birkhäuser, Bazilej v roku 2011. Niektoré jeho výsledky sú dnes uvádzané v učebniciach po celom svete. V rokoch 1991 – 1996 bol rektorom Univerzity P. J. Šafárika. Potom bol členom a predsedom Akreditačnej komisie a predsedom Slovenskej matematickej spoločnosti. Je nositeľom Krištáľového krídla, člen  Academia Scientiarum et Artium Europaea v Salzburgu a člen Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Od roku 2010 do roku 2015 pôsobil ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM, Prešov.


 

dusan_curilaJUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (curila@ismpo.sk)

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde absolvoval magisterské, doktorandské a rigorózne štúdium. Na katedre spoločenských vied vyučuje od roku 2014 právne a právu príbuzné predmety. Okrem pedagogickej činnosti pôsobí v advokátskej kancelárii. Pracuje v oblasti občianskeho, trestného, medicínskeho, obchodného, pracovného a správneho práva.

 


 

alzbeta_dzurkova_virostkovaPhDr. Alžbeta Dzurková Virostková, PhD. (dzurkova@ismpo.sk)

Je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove, kde absolvovala magisterské, doktorandské a rigorózne štúdium. Jej profesionálnym zameraním je lingvokulturológia. Skúma teda ruský jazyk cez kultúru ruského národa. Do lingvokulturologickej oblasti patria jej výskumné aktivity, ktoré prezentuje vo viacerých štúdiách, na jednotlivých vedeckých domácich i zahraničných podujatiach, na Svetovom Kongrese Rusistov MAPRYAL vo Varne, ako aj celé jej odborné snaženie je zahrnuté v dizertačnej práci “Funkcie novinových titulkov s použitím precedentných textov (na podklade dennej ruskej a slovenskej tlače). Pracuje hlavne s dennou ruskou tlačou – publicistikou. Pridržiava sa názorov ruských odborníkov J. N. Karaulovova, V. G. Kostomarova, N. D. Burvikovej a pod., pracuje s termínom „precedentný fenomén“ a spomedzi neho vyčleňuje najpočetnejšiu skupinu v podobe „precedentných textov“. Svoju výskumnú činnosť začala na IRUS FF PU v Prešove hneď po jej absolvovaní ako interná doktorandka, v nej pokračovala počas dvojročného vedeckého pobytu na Štátnom Inštitúte A. S. Puškina v Moskve (Rusko) a zakončila na pôvodnom pracovisku. V súčasnosti sa rozvíja táto disciplína aj na slovenskej pôde v podobe Prešovskej lingvistickej školy lingvokulturológie pod vedením prof. Jozefa Sipka. Okrem výučby sa venuje aj prekladu odborných textov z oblasti spoločenských vied, technických vied a manažmentu..


hvizdova_evaIng. Eva Hvizdová, PhD., MBA (hvizdova@ismpo.sk)

je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty ekonomiky a manažmentu. Doktorandské štúdium v odbore Ekonomika a management ukončila na VŠB – TU, Ekonomická fakulta Ostrava. Špecializačné inovačné štúdium – Základy cestovného ruchu a manažment cestovného ruchu absolvovala na Pedagogickom inštitúte v Salzburgu v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti sa špecializuje na hotelový manažment, cestovný ruch a marketingové disciplíny.

 


karabinosova_zuzana PhDr. Zuzana Karabinošová (karabinosova@ismpo.sk)

Po ukončení štúdia nemeckého jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite v Prešove absolvovala PhDr. Zuzana Karabinošová štúdium nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka na Univerzite v Lipsku (SRN), zúčastnila sa ročného vzdelávacieho pobytu v rámci programu PAD v Plauen (SRN), prednáškových pobytov v mnohých európskych krajinách. Vo svojej práci sa venuje hospodárskej nemčine a nemčine v sociálnej oblasti.Ťažiskom jej vedecko-výskumnej činnosti je textová analýza, lexika a osobnosť študenta, jeho motivácia a perspektívy.

Od roku 2013 je taktiež koordinátorkou programu Erasmus+.


 

katuscakova_tinaMgr. Tina Katuščáková, PhD. (katuscakova@ismpo.sk)

Mgr. Tina Katuščáková, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti ťažiskovo venuje problematike začínajúcich učiteľov a ich komplexnej pripravenosti na výkon učiteľského povolania; taktiež sa zameriava na problémy učiteľov v adaptačnej fáze na povolanie (najmä disproporciu medzi kongnitívnymi a afektívnymi cieľmi v edukácii). Vyučuje najmä Teóriu výchovy, Rodinnú výchovu, Pedagogiku voľného času, Pedeutológiu. Má skúsenosti s prácou učiteľky na osemročnom gymnáziu a s animátorskou prácou s deťmi a mládežou vo veku od 12 rokov do dospelosti. Je radosťou vidieť ako študenti a ľudia vo všeobecnosti dokážu napĺňať svoj potenciál pozitívnym spôsobom.

 


 

kormanik_martinMgr. Martin Kormaník, PhD. (martin.kormanik@gmail.com)

Je absolventom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove v odbore sociálna práca. Svoju dizertačnú prácu úspešne obhájil v júni 2018 na tému Expresívne terapie v sociálnej práci na Slovensku – súčasný stav a progres. Bol koordinátorom a editorom študentskej vedeckej konferencie Klient vs. Blížny/sociálno-teologicko-psychologicko-edukatívne aspekty v sociálnej práci/ a spoluorganizátor konferencie Nová sociálna edukácia človeka. Venoval sa aj dobrovoľníctvu a v súčasnej dobe sa jeho práca zameriava najmä na mládež.

  

kuzmisinova_viera2doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. (kuzmisinova@ismpo.sk)

 

 

„Prirodzené ekonomické zákony a zákonitosti sú v praxi determinované ekonomickými záujmami a politickými rozhodnutiami. Aj ekonomická teória okrem hľadania objektívnej pravdy, môže mať aj charakter obhajoby ekonomických záujmov a apologetiky existujúcej reality.“

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. je docentkou v odbore ekonomiky a manažmentu podniku a pôsobí na International School of Management Slovakia Prešov (Slovensko). Jej výskum a publikácie sú zamerané na podnikanie, konkurencieschopnosť podniku a kvalitu podnikateľského prostredia na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Je autorkou 3 monografií a mnohých vedeckých článkov v odborných domácich i zahraničných časopisoch, napríklad Journal of Economics, E + M ekonomiky a manažmentu. Na účely výučby vydala niekoľko materiálov vo vysokoškolských učebniciach aj v medzinárodnom rámci. Je riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov v uvedených oblastiach výskumu.


mokrisova_viera2PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA  (mokrisova@ismpo.sk)

 

 

je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti vysokoškolského vzdelávania pôsobí od r. 2010. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje daňovej problematike, manažérskym a marketingovým disciplínam.

 

 


polacko_jozef2PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA  (admin@ismpo.sk)

Úlohou učiteľa je neustále rozširovať svoje poznatky v oblastiach, s ktorými pracuje a obohacovať nimi študentov. V oblasti etiky sa sústreďujem na komparáciu jednotlivých prístupov. Mojim cieľom nie je prezentovať nejaký domnelý výsledok výskumu, ale naopak povzbudiť študentov, aby dokázali brať do úvahy rozdielne pohľady rôznych autorov. Nehľadáme jedinú správnu definíciu, ale zamýšľame sa nad problematikou z čo najširšieho hľadiska. Takéto poznávanie nás učí objektivite, pričom však zdôrazňujem, že jeho vyústením nemá byť relativizmus.

 

PhDr. Polačko je vyštudovaný politológ a etik. Venoval sa európskej spolupráci vo funkcii koordinátora poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v Rzeszowe.  Na škole vyučuje predmety hlavne v oblasti etiky, a politologických základov.

 


pribisovaDoc. Ing. Emília Pribišová, PhD.(emilia.pribisova@slovanet.sk)

Je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Ďalšie vzdelanie získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava.
V oblasti vysokoškolského vzdelávania pôsobí od r. 2009.
Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje sociálnej práci, sociálnym službám, základom ekonomiky, a manažmentu v sociálnej oblasti.

 


radvanska_katarina2PhDr. Katarína Radvanská  (radvanska@ismpo.sk)

Po ukončení štúdia na FF UPJŠ v Prešove v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk – anglický jazyk pracovala na rôznych stredných školách v Prešove vyučujúc slovenský jazyk a anglický jazyk. V rokoch 1992 – 2006 pôsobila na PHF EU Košice,  kde sa špecializovala na výučbu odbornej ekonomickej angličtiny. Od septembra 2006 pôsobí na VŠMP ISM Slovakia v Prešove v Centre odbornej jazykovej prípravy, kde učí hospodársku angličtinu. Absolvovala rôzne kurzy a študijné pobyty doma aj v zahraničí zamerané na výučbu odbornej angličtiny ( Course of Business Correspondence – Banská Bystrica, Lexical Approaches to Language Teaching – University of Wales in Swansea, Extending ELT Skills – Keble College in Oxford). Okrem výučby sa venuje aj prekladu odborných textov z oblasti poisťovníctva, marketingu, manažmentu a spoločenských vied.

  

sedlakova_iveta2Ing. Iveta Sedláková, PhD.  (sedlakova@ismpo.sk)

“Úspech nemá koniec, neúspech nie je osud,  na prvom mieste je odvaha .” Winston Churchill. 

Vysokoškolské vzdelanie získala  na Technickej univerzite v Košiciach, Strojníckej fakulte v odbore Ekonomika a riadenie výroby. Do bankového sektora vstúpila v roku 1996, kde prešla mnohými pozíciami ako analytik, odborný komerčný špecialista pre marketing a napokon bola 8 rokov manažérom klientskych vzťahov v oblasti firemného bankovníctva.

Od roku 2011 pôsobí ako asistentka na Katedre ekonomiky, manažmentu a marketingu Vysokej školy ISM Slovakia v Prešove, kde sa venuje  oblasti financií, problematike Európskej únie ako aj témam súvisiacim s etikou v podnikaní .Aktívne sa spolu so zahraničnými kolegami zapája do medzinárodných výskumných projektov zameraných na potenciál stredných podnikov v Prešovskom kraji..V doktorandskom štúdiu na EU Bratislava Podnikovohospodárska fakulta Košice, sa zameriava  na oblasť krízového  manažmentu a predikciu podnikových kríz.

 

 


 

 

slomski_wojciech
Dr.h.c. prof. PhDr.

Vojtech Slomski, PhD.

(slomski@vizja.pl)

 

Profesor Slomski

 

 

 


 

 


 

storoska_marekDr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.  (storoska@ismpo.sk)

 

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalšie vzdelanie získal na Prešovskej univerzite a Katolíckej univerzite v Ružomberku . Od roku 2009 pôsobí ako docent na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti v oblasti sociálnej práce sa špecializuje na tématiku krízovej intervencie, mediácie a filozoficko-etických východík sociálnej problematiky.