Hospodárska a podnikateľská etika


Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom dennej formy štúdia 3-ročného a externej formy štúdia 4-ročného bakalárskeho študijného programu Hospodárska a podnikateľská etika v študijnom odbore 2.1.5. etika.

Plánovaný počet prijatých: 80 denná forma štúdia, 80 externá forma štúdia

 

Výška školného pre všetky ročníky: 425€/semester

Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

Nikoleta: Na tomto odbore ma oslovili najmä veľmi zaujimavé predmety od psychológie, filozofie až po etiketu alebo estetiku. Taktiež je tu aj možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia, byť špecializovanou pracovníčkou v oblasti etiky a mnoho ďalších možností ktoré sa týkajú najmä etiky, ktorá je veľmi zaujímavá nie len pre mňa ale aj pre mnoho ľudí, ktorí zvažujú svoj odbor.

 

Viliam: Dnešná spoločnosť častokrát zabúda na to, ako je potrebné sa správať. Čo si človek smie dovoliť, kde sa začína a kde končí hranica dobra a slušnosti. Práve toto je v rámci nášho študijného odboru často rozoberané z rozličných uhlov pohľadu.

 

 

Pavol: Zaujíma ma správanie sa v podnikoch, hlavne z pohľadu etických kódexov. To, že sa často stáva, že sa v praxi neuplatňuje dodržiavanie týchto kódexov a zamestnanci sú diskriminovaní, šikanovaní a utláčaní zo strany manažérov. Je žiaľ veľmi málo podnikov na Slovensku, v ktorých sa etické princípy reálne uplatňujú. V tom vidím veľký priestor na využitie získaných poznatkov z nášho štúdia v budúcnosti vo firemnej praxi.
Prečo študovať tento študijný program? Pretože je:

AKTUÁLNY
Tento program vychádza z aktuálnych potrieb praxe a reaguje na najnovšie trendy v Európskej únii a vyspelých ekonomikách sveta v potrebe vychovávať profesionálov v oblasti aplikovanej etiky v ekonomike.

EXLUZÍVNY
Prvý a doposiaľ jediný študijný program na Slovensku, ktorý kopíruje potrebu vyrovnávania sa Slovenskej republiky s vyspelými štátmi Európskej únie v oblasti neformálnej regulácie trhu podľa princípov hospodárskej a podnikateľskej etiky.

KVALITNÝ
Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia ale aj odborníci z praxe z domáceho i zahraničného prostredia.

PRAKTICKÝ
Študijný program vychádza najmä vo svojej špecifickej časti koncepčne aj v prípadoch viacerých vyučovaných disciplín z poznatkov zo spolupráce s praxou. Koncepcia je zameraná na optimálnu profiláciu študenta v súlade s najnovšími trendmi v oblasti aplikovanej etiky na základe požiadaviek odbornej sféry a konkrétnych potrieb praxe.

RELEVANTNÝ
Súčasnosť dostáva do popredia princípy etického konania a slobody, ako základné postuláty moderného sveta u nás aj v zahraničí. Relevantné študijné programy môžeme nájsť napr. v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, USA a Japonsku.

Uplatnenie absolventov:

- Schopnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia,
- Špecialista v oblasti aplikovanej etiky,
- Člen nižšieho a stredného manažmentu v oblasti uplatňovania a dodržiavania etických kódexov v domácom i medzinárodnom obchode,
- Špecializovaný pracovník v oblasti etiky v štátnej službe a verejnej správe,
- Špecializovaný poradca pre oblasť ľudských a občianskych práv.Harmonogram akademického roka

 

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce