Sociálne služby a poradenstvo


Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom dennej formy štúdia 3-ročného a externej formy štúdia 4-ročného bakalárskeho študijného programu Sociálne služby a poradenstvo v študijnom odbore 3.1.16. Sociálne služby a poradenstvo.

Plánovaný počet prijatých: 80 denná forma štúdia, 80 externá forma štúdia

 

Výška školného pre všetky ročníky: 425€/semester

Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

Ivana: Môj študijný program som si vybrala, pretože ma baví práca s ľuďmi, respektíve práca s jednotlivcom. Najviac sa mi páčili predmety ako: Filozofia výchovy, Sociológia a Rodinná výchova. Po ukončení bakalárskeho štúdia som sa len utvrdila v tom, že v programe budem pokračovať aj na druhom stupni. Oceňujem odbornosť vyučujúcich, ako aj ich prístup k študentom.

 
Michaela: Školu, ktorú som si vybrala môžem ohodnotiť len pozitívne. Všetky predmety mi dali niečo do reálneoh života. Spomedzi nich by som chcela najviac vyzdvihnúť predmety: Sociálna komunikácia, Výchova k asertivite a empatii, ale aj Sociálne poradenstvo. Myslím si, že výberom tejto školy som urobila najlepšie rozhodnutie pre svoju budúcnosť.

 

Prečo študovať tento študijný program? Pretože je:

AKTUÁLNY
Od 1. januára platí v SR nový zákon o sociálnych službách, ktorý definuje štandardy a požiadavky na vzdelanie osôb pracujúcich v oblasti sociálnych služieb.

EXLUZÍVNY
Prvý a doposiaľ jediný študijný program svojho druhu na Slovensku, zameraný na preferenciu proklientského prístupu k jednotlivcovi v súlade s najnovšími trendmi v EÚ.

KVALITNÝ
Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní učitelia a odborníci z praxe.

PRAKTICKÝ
Odbornú prax môžu študenti realizovať pod vedením skúsených pracovníkov v domovoch sociálnych služieb v rámci východného Slovenka, najlepší aj v zahraničí.

MEDZINÁRODNÝ
Časť štúdia môžu študenti absolvovať na partnerských vysokých školách v zahraničí.

FLEXIBILNÝ
Študent si sám môže zvoliť tempo štúdia až na dobu 5 rokov.

Uplatnenie absolventov:

- sociálno‐právny poradca (úrady práce sociálnych vecí a rodiny, komerčná sféra, tretí sektor…),
- sociálny kurátor (odbory sociálnych vecí a rodiny v orgánoch samosprávy – poradenstvo pri výchove detí a odporúčania súdom pri rozhodnutí o ďalšej výchove detí…),
- špecializovaný personálny poradca (úrady práce sociálny vecí a rodiny, personálne agentúry…),
- ergoterapeut (edukačné a reedukačné zariadenia, domovy sociálnych služieb…),
- riadiaci pracovník na strednom stupni riadenia (ústavy a zariadenia sociálnych služieb, detské domovy, domovy dôchodcov, inštitúciách azylového typu…).

Harmonogram akademického roka

 

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce