Absolventi vysokých škôl s dlhšou tradíciou si hľadajú prácu ľahšie


zdroj:   www.ineko.sk

 

Z analýzy INEKO, v rámci ktorej sme pre jednotlivé vysoké školy v SR vypočítali AMN za roky 2010 až 2013, a to podľa definície absolventov škôl v zákone o službách zamestnanosti a s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). Napríklad za rok 2013 sa AMN počíta ako podiel počtu nezamestnaných absolventov školy podľa metodiky ÚPSVaR k 30. septembru 2013 spomedzi absolventov školy za obdobie najviac 2 rokov pred 30. septembrom 2013 (1.10.2011 až 30.9.2013) a celkového počtu absolventov tejto školy za toto dvojročné obdobie (podľa ÚIPŠ).

Zo študentov, ktorí ukončili štúdium v období 1.10.2011 až 30.9.2013 bol ku koncu septembra minulého roka nezamestnaný približne každý desiaty absolvent. V predchádzajúcich troch rokoch to bolo nižšie číslo, keď sa AMN za celú SR pohybovala na úrovni medzi 5,8 a 7,4 %. Pre porovnanie, nezamestnanosť za celú ekonomiku SR sa počas tohto obdobia držala na približne 13 až 14 %. Možno teda konštatovať, že absolventi vysokej školy si hľadajú prácu ľahšie než zvyšok obyvateľstva.

Presné hodnoty AMN za jednotlivé vysoké školy uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

ineko