POKYNY K MIMORIADNEJ SITUÁCII

Komunikácia v rámci vyučovania bude počas krízových opatrení prebiehať elektronickou formou.

Vyučujúci budú posielať e-mailovou formou študijné materiály všetkým študentom zo svojej študijnej skupiny.

Študenti majú vo vlastnom záujme sledovať mailovú komunikáciu zo strany vyučujúcich, tak aby bola zachovaná kontinuita pedagogického procesu.

Pre končiacich študentov v termíne jún 2020 je potrebné intenzívne komunikovať s vedúcimi záverečných prác, nakoľko sa predpokladá, že základné termíny podľa harmonogramu akademického roka sa posúvať nebudú.

Každý končiaci študent je okrem čiastkových komunikácií povinný skontrolovať  v spolupráci s vedúcim finálnu verziu práce a poslať ju vedúcemu v pdf. forme ešte pre zviazaním práce, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

ZBER ZÁVEREČNÝCH PRÁC BUDE PREBIEHAŤ LEN ELEKTRONICKY
V súvislosti s vývojom situácie došlo k organizačnej zmene a záverečné práce sa nebudú odovzdávať osobne, ale študenti ich musia nahrať elektronicky do systému AiS, najneskôr do 7. mája 2020.
Pripomíname, že prácu treba nielen nahrať, ale aj sfinalizovať… aby ste nezabudli na žiadny krok, kompletný obrázkový návod na vkladanie prác je k dispozícii na http://old.ismpo.sk/files/VkladanieZavPrac.pdf

LICENČNÁ ZMLUVA sa pre tento rok uzatvára iba zakliknutím v systéme AiS. Neodovzdáva sa tlačená forma licenčnej práce ani konzultačný list.

Čo sa týka odbornej praxe boli prijaté nasledovné varianty:

-          kto má prax absolvovanú, riadne ju odovzdá, ale v elektronickej podobe (scan, fotografia) zodpovednému vyučujúcemu (PhDr. Jozef Polačko, PhD.; Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD.)

-          kto ju nemôže plniť v súvislosti s aktuálnou krízou, ale plní iné pracovné úlohy týkajúce sa mimoriadnej situácie (armáda, iné zložky, súkromný sektor, atď.) doloží potvrdenie zamestnávateľa o tom, že plní tieto úlohy v danom čase. Ide tu o plnenie dôležitých úloh týkajúcich sa sociálno-ekonomickej a etickej problematiky.

-          kto nemal možnosť plniť odbornú prax a zároveň ani iné úlohy, ktoré by bolo možné momentálne uznať, bude mu poskytnuté absolvovanie odbornej praxe na našej škole, v rámci ktorých dostane úlohy na vypracovanie podľa svojho študijného odboru. Študenti, ktorí chcú využiť túto formu sú povinní kontaktovať zodpovedných vyučujúcich, teda PhDr. Jozefa Polačka, PhD.  alebo Ing. Ivetu Fekiač Sedlákovú, PhD.

——————————————————————————-

AKTUALIZOVANÉ :  USMERNENIE K VYKONANIU ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V AR 2019/2020:

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vyplynula zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadavka na usmernenie vykonávania štátnych záverečných skúšok.  Na základe odborného odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vydáva pre študentov vysokej školy nasledujúce usmernenie:

Pred začiatkom vykonania skúšky bude študentom odmeraná telesná teplota. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené. V priestoroch školy budú k dispozícií dezinfekčné prostriedky na dezinfekciou rúk, ktoré je potrebné pred vstupom do skúšobnej miestnosti aplikovať.

  • Študenti budú vstupovať do skúšobnej miestnosti iba po jednom, resp. v skupinách po dvoch študentoch, pričom musia dodržiavať minimálne 2 m odstupy.
  • Každý študent musí byť chránený rúškom.
  • Každý študent musí využívať vlastné písacie potreby.
  • Študent musí obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, vyvarovať sa dotykov tváre a rúška rukami.
  • Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.

Pred štátnou záverečnou skúškou bude zverejnený presný časový harmonogram študentov s vyznačeným časovým intervalom, ktorý bude potrebné striktne dodržiavať. To znamená, že na danú hodinu, uvedenú v harmonograme,  príde len uvedený študent.

V prípade akýchkoľvek zmien s vývinom epidemiologickej situácie Vás budeme včas informovať na stránke školy.

—————————————————————————————–

 

Študijné oddelenie, rektorát a knižnica budú otvorené v stredy a piatky v čase od 11:00 do 14:30.  Budova školy je v pracovných dňoch otvorená od 6.30 do 15.00 hod.. Soboty a nedele je budova uzatvorená.

Pre akýkoľvek osobný kontakt v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu platia predpísané hygienické predpisy vyhlásené Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

coronavirusMainpage

 

O akýchkoľvek ďalších zmenách Vás bude vedenie vysokej školy informovať.