Pokyny pre účastníkov konferencie


ISM konferenciaPokyny pre účastníkov konferencie:

 

ISM konferencia

Special measures / Mimoriadne opatrenia:

Conference fee for active participation is changing to 50 EUR !!!

All active participants please send Your VIDEO / AUDIO file with Your presentation using mail: admin@ismpo.sk

Duration of the video/audio (max.5 minutes) If You are sending a video file, You can also send a presentation, slides in JPEG / PPT format with timeline data. For example You are sending 4 minutes long video and presentation, aditional required info: (slide 1 – time 0:40-0:50, slide 2 – time 0:58-1:03,…) The presentation is optional, You can send videofile without the presentation slides. If You are sending audio file only, Your photo is required!

Videos will be divided into 2 sections and 1 plenary. (3 videos) All of them will be streamed live on YouTube using a private link available for the participants only. (Participants can share the link with other people) After the premiere launch on the conference day, the video will be no longer available online.

The deadline for sending Your video/audio files is 15th april 2020!!!

Príspevok za aktívnu účasť sa mení na 50 EUR !!!

Každý, kto má záujem o aktívnu účasť, prosím zašlite svoje VIDEO / AUDIO súbor s Vašou prezentáciou na mail: admin@ismpo.sk

Maximálna dĺžka videa je 5 minút. K video/audio prezentácii môžete zaslať voliteľne aj prezentáciu, slajdy vo formáte JPEG / PPT s časovými údajmi. Napr. ak posielate 4 minútové video, k nemu pripájate prezentáciu, dajte nám vedieť údaje (prvý slajd – čas 0:40-0:50, druhý slajd – čas 0:58-1:03…) Prezentácia v PPT/JPEG je dobrovoľná a doplnková a nemusíte ju pripájať ak nechcete. Ak však zasielate iba audio súbor, je vyžadovaná Vaša fotografia!

Videá budú rozdelené do dvoch sekcií a pléna (spolu 3 videá) Všetky budú streamované naživo na YouTube v deň konferencie cez súkromný link prístupný pre účastníkov. (Účastníci ho môžu dať inej osobe) Po premiére videa vysielaného v deň konferencie daný súbor už nebude dostupný online.

Deadline na zasielanie Vašich príspevkov je 15. 4. 2020!!!

 
 

—————————————————————————————————————————————————————————-

Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme (e-mailom), textový editor Word pod operačným systémom Windows, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Požadujeme články s rozsahom max. 15 strán – vrátane príloh, hodnotiace recenzie – 4–5 strán, informatívne recenzie – 2–3 strany, správy – 3–5 strán.

Príspevky sa prijímajú v anglickom, nemeckom, alebo ruskom jazyku. Konferenčnými jazykmi sú slovenský, anglický, nemecký, ruský, český, poľský a ukrajinský jazyk.

Citovanie dokumentov je potrebné uvádzať metódou systému mena a dátumu (tzv. Harvardský systém). Poznámky, ktoré patria pod čiaru, číslujú sa poradovým číslom v texte. Podobne sa poradovými číslami v texte označujú tabuľky, obrázky, grafy a schémy. Grafy treba uviesť v programe Microsoft Excel, a to aj v prílohe vrátane podkladových údajov. Grafické časti rukopisu (tabuľky, schémy, obrázky, grafy, rovnice) nesmú byť naskenované. Matematické vzorce a výrazy majú byť napísané zreteľne a podľa zaužívaných zvyklostí s použitím elektronických vzorov.

Odvolania na literatúru v texte i pod grafickými prílohami sa uvádzajú takto: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení. Príspevky sa predkladajú na posúdenie v anonymnom, náročnom recenznom konaní. O prijatí alebo neprijatí príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe recenzného posudku.

Autor uvádza tiež presnú adresu pracoviska, svoje tituly, e-mailovú adresu. Príspevky nie sú honorované. Neuverejnené príspevky vraciame na požiadanie.

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

The papers shall be submitted in electronic form (e-mail), text editor Word operating under Windows, font size 12, line spacing 1,5. Original articles should contain max. 15 pages – including attachments, evaluation reviews – 4-5 pages, informative reviews – 2–3 pages, news – 3–5 pages.

The conference articles are accepted in English, German, or Russian. The conference languages are Slovak, English, German, Russian, Czech, Polish and Ukrainian.

Citation to work should always give the name of author and date ( i.e. the Harvard system). Footnotes should be as few and as brief as possible and are numbered in the text. Similarly, the tables, pictures, graphs and schemes are numbered in the text. The graphs should be in Microsoft Excel programme also in appendix including the underlying data. The graphic parts of manuscript (tables, schemes, pictures, graphs, equation) should not be scanned. Mathematical formulas and expressions should be written in clear and obvious way using electronic designs.

References in the text and under graphic attachments are cited as follows: in brackets/ surname of the author, year of publishing/, if the source does not have the author the name of institution and the year of publishing are given in brackets. The list of bibliography with full bibliographic information is placed at the end of article in alphabetical order. The articles submitted will be the subject to peer-review process. Editorial committee makes decision on publishing resp. rejecting the paper based on reviewer’s assessment.

The author also gives the full address of their workplace, their titles and e-mail address. The papers are not remunerated. Non-published papers are returned on request.

—————————————————————————————————————————————————————————-

conference Quality of Life-guidelines for text editing – TextGuidelines.doc  

 Konferenčný poplatok:

80 EUR – v prípade aktívnej účasti na konferencii (poplatok zahŕňa organizačné náklady, elektronický zborník, certifikát, obed, občerstvenie, spoločenský večer.)
40 EUR – len publikovanie článku (v prípade úspešného recenzentského procesu
bez účasti na konferencii). Poplatok je potrebné uhradiť na č.účtu:
IBAN: SK8409000000000502611848 BIC: GIBASKBX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2304

Aktívni účastníci zo zahraničia môžu poplatok uhradiť aj v hotovosti pri registrácii v deň konania konferencie. Ubytovanie si účastníci konferencie zabezpečujú vo vlastnej réžii – V prípade potreby môže škola zabezpečiť sprostredkovanie ubytovania.

Texty príspevkov:

* Texty zasielajte na emailovú adresu: konferencia@ismpo.sk
* Predkladané texty môžu mať rozsah maximálne 37 000 znakov (vrátane medzier)
* Texty sú akceptované v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Budú publikované v spolupráci s ISM Dortmund ako výstup z konferencie v nemeckom vydavateľstve.

 

Dôležité termíny:

* Do 15. marca 2020: zaslanie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára
dostupného na http://old.ismpo.sk/formulare a uhradenie konferenčného poplatku
* Do 15. marca 2020: zaslanie názvov článkov + abstraktov na e-mail konferencia@ismpo.sk
* Do 23. apríla 2020: zaslanie kompletných textov príspevkov / článkov
* Do 30. mája 2020: vydanie zborníka vedeckých prác

Miesto konania:

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
—————————————————————————————————————————————————————————-

 Conference fee:

80 EUR – for active participation at the conference (fee includes organization costs, CD collections of articles, certificate, lunch, snack, social event)
40 EUR – only publishing of the article (if succesful – reviewed process without attending the conference. Fee to be paid to account number: IBAN: SK8409000000000502611848 BIC: GIBASKBX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2304

Active participants from abroad may also pay the fee in cash at the conference on registration. Accomodation to participants is provided at their own expense. If necessary, the school can mediate secure accommodation.

Texts of conference papers:

* Send texts to an e-mail address: konferencia@ismpo.sk
* Tabled texts can range up to 37 000 characters (including spaces)
* The conference papers are accepted in English, German and Russian languages. The papers will be published in cooperation with ISM Dortmund like Proceedings from the conference in German publisher.

 

Important deadlines:

* to 15 march 2020: submission of an application through the electronic form available on http://old.ismpo.sk/formulare and payment of registration fee
* to 15 march 2020: submission of article name and abstract using e-mail konferencia@ismpo.sk
* to 23 april 2020: full text submission
* to 30 may 2020: publication of the scientific works proceedings

Location of the Conference:

VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov

 

plénum 2020

 

program sekcie business

program sekcie quality of life

INVITATIONconferencePIPA2020a

INVITATIONconferencePIPA2020b

INVITATIONconferenceKZ2020a

INVITATIONconferenceKZ2020b

 

Registration / Formuláre prihlášky:   FORMULÁR PRIHLÁŠKY